نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
زهرا

زهرا حسینی حمید

دکتری
زبانهای خارجی
زهرا حسینی حمید
استادیار دکتری
z_hoseiny@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini-hamid/fa

مستانه

مستانه حقانی

کارشناسی ارشد
مستانه حقانی
مربی کارشناسی ارشد
m_haghani@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

مسعود حکمت پناه
استادیار دکتری
hekmatpanah@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmatpanah/fa

علی حکمت ناظمی
استادیار دکتری
a_hekmat_nazemi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

علیرضا حیدرزاده
استادیار دکتری
a_heidarzadeh@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidarzadeh/fa

طلیعه خادمیان
استادیار دکتری
t_khademian@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khademian/fa

تقی

تقی خالقی راد

کارشناسی ارشد
علوم زیستی
تقی خالقی راد
مربی کارشناسی ارشد
t_khaleghirad@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

محمد خدایی وله زاقرد

دکتری
علوم زیستی
محمد خدایی وله زاقرد
استادیار دکتری
m_khodaei@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khodaei-valeh-zaghard/fa

مریم خسروی

دکتری
مریم خسروی
استادیار دکتری
maryam-khosravi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khosravi/fa

مرتضی
مرتضی خسروی
استاد دکتری
m_khosravi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/morteza-khosravi/fa

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

دکتری
علوم زیستی
عبدالصمد خلعتبری لیماکی
استادیار دکتری
khalatbari@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalatbari/fa

گل چهره
گل چهره خلیلی
مربی دکترای تخصصی
golchehreh.khalili@gmail.com -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalili/fa

گوگل اسکالر

رویا خوئی

دکتری
رویا خوئی
استادیار دکتری
r_khoei@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa