نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

گل چهره خلیلی

مربی

شیمی تجزیه

آنیتا خنافری

دانشیار

میکروبیولوژی

رویا خوئی

استادیار

مترجمی انگلیسی

رضوان خوش لسان

مربی

مترجمی انگلیسی

ژاله

ژاله خوشخو

استادیار

شیلات

مرجانه خیر

مربی

مترجمی انگلیسی

فیروزه خیل تاش

مربی

زیست شناسی

اصغر

اصغر دادبه

استاد

ادبیات فارسی

فیروزه دالکی

مربی

علوم اجتماعی

مهدی

مهدی دانشور نائینی

مربی

مدیریت بازرگانی

علیرضا دانشوران

مربی

مدیریت صنعتی

مریم

مریم داودی

مربی

معارف اسلامی

پیروز درخشی

استادیار

شیمی کاربردی

آرزو درستیان

استادیار

ژئوفیزیک

علی اصغر

علی اصغر درودیان

استادیار

تربیت بدنی

صونا دریغ

استادیار

مترجمی روسی