نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مهران دولو

دکتری
شیمی پلیمر
مهران دولو
دانشیار دکتری
m_davallo@iau-tnb.ac.ir شیمی پلیمر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/davallo/fa

سوزان ذوالریاستین

دکتری
ژئوفیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکتری
s_zoriasatain@iau-tnb.ac.ir ژئوفیزیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa

محسن راثی

دکتری
ادبیات فارسی
محسن راثی
دانشیار دکتری
Rasi@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasi/fa

محمدمهدی رادان

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
محمدمهدی رادان
مربی کارشناسی ارشد
radan@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/radan/fa

ثریا

ثریا رازقی

دکتری
ادبیات فارسی
ثریا رازقی
استادیار دکتری
s_razeghi@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
m_ashrafi@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

محمد

محمد ربانی

دکتری
شیمی تجزیه
محمد ربانی
استادیار دکتری
m_rabbani@iau-tnb.ac.ir شیمی تجزیه
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rabani/fa

رضا

رضا رجائی خراسانی

دکتری
شیمی فیزیک
رضا رجائی خراسانی
استادیار دکتری
r_rajaie@iau-tnb.ac.ir شیمی فیزیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rajaei-khorasani/fa

شهرداد رحمانی فرد

دکتری
حقوق
شهرداد رحمانی فرد
مربی دکتری
sh_rahmanifard@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmani-fard/fa

فتح اله رحیمی

دکتری
حقوق
فتح اله رحیمی
استادیار دکتری
Rahimi@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi/fa

حسین رحیمی خجسته

دکتری
حقوق
حسین رحیمی خجسته
مربی دکتری
h_rahimikhojasteh@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi-khojasteh/fa

هرمز

هرمز رحیمیان اکی

دکتری
ادبیات فارسی
هرمز رحیمیان اکی
استادیار دکتری
h_rahimian@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimian/fa

فروزنده رزاقیان

دکتری
شیمی آلی
فروزنده رزاقیان
مربی دکتری
f_razaghiyan@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/razaghian/fa

حجت رسولی

دکتری
الهیات
حجت رسولی
استاد دکتری
h_rasouli@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasouli/fa

مژگان رشتچی

دکتری
مترجمی انگلیسی
مژگان رشتچی
دانشیار دکتری
m_rashtchi@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashtchi/fa

مریم رشیدی

دکتری
زبان ایتالیایی
مریم رشیدی
مربی دکتری
m_rashidi@iau-tnb.ac.ir زبان ایتالیایی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashidi/fa

بابک رضائی

دکتری
مدیریت صنعتی
بابک رضائی
مربی دکتری
b_rezaei@iau-tnb.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaei/fa