نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
مریم
مریم ابن تراب
استادیار دکتری
m_torab@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebnetorab/fa

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

دکتری
علوم زیستی
محمد مهدی احمدی
استادیار دکتری
mm_ahmadi@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی
استادیار دکتری
n_ahmadi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
m_ahmadi_afzadi@iau-tnb.ac.ir شیمی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
سیاوش احمدی چهره برق
استادیار دکتری
s_ahmadi@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-chehrebargh/fa

منا
منا احمدی راد
استادیار دکتری
m_ahmadirad@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

افسانه ادریسی
دانشیار دکتری
a_edrisi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی
دانشیار دکتری
a_adhami@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/adhami/fa

بهروز

بهروز ادیب

دکتری
بهروز ادیب
استادیار دکتری
b_adib@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

صدیقه
صدیقه اربابیان
دانشیار دکتری
s_arbabian@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arbabian/fa

سعید ارجمند
مربی دکتری
s_arjmand@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
سودابه ارشادی منش
مربی کارشناسی ارشد
s_ershadimanesh@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa