نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

حمیدآقا تولائی

دانشیار

ریاضی

علی ثقفی

مربی

الهیات

پیمان جابری

مربی

مترجمی انگلیسی

محسن

محسن جابری عربلو

دانشیار

فقه و مبانی حقوق

سام

سام جبه داری

دانشیار

مهندسی کامپیوتر

هوشنگ جدیدی

استادیار

روانشناسی تربیتی

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی

مهندسی کامپیوتر

رویا جعفرزاده

مربی

حسابداری

محمدرضا جعفری

استادیار

زمین شناسی

مهرنوش جعفری

استادیار

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

جواد

جواد جعفری اقدم

استادیار

زیست شناسی

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار

ادبیات فارسی

سایه

سایه جعفری مرندی

استادیار

زیست شناسی

علی جلائی فر

استادیار

مهندسی عمران

پیام جلیلی

مربی

مهندسی مکانیک

بهرام جلیلی

مربی

مهندسی مکانیک

امید جلیلی

استادیار

فیزیک

داوود جهانی

دانشیار

زمین شناسی