نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

علی ثقفی

دکتری
الهیات
علی ثقفی
مربی دکتری
a_saghafi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
p_jaberi@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محسن

محسن جابری عربلو

دکتری
فقه و مبانی حقوق
محسن جابری عربلو
دانشیار دکتری
m_jabery@iau-tnb.ac.ir فقه و مبانی حقوق
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi-arabloo/fa

سام

سام جبه داری

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سام جبه داری
دانشیار دکتری
s_jabbehdari@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

هوشنگ جدیدی

دکتری
روانشناسی تربیتی
هوشنگ جدیدی
استادیار دکتری
h.jadidi@iau-tnb.ac.ir روانشناسی تربیتی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi/fa

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
f_jadidi@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
حسابداری
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
r_jafarzadeh@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

دکتری
زمین شناسی
محمدرضا جعفری
استادیار دکتری
mr_jaafari@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

مهرنوش جعفری

دکتری
مدیریت خدمات بهداشت و درمان
مهرنوش جعفری
استادیار دکتری
m.jafari@iau-tnb.ac.ir مدیریت خدمات بهداشت و درمان
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

دکتری
زیست شناسی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکتری
j_jafari@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
ادبیات فارسی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
h_jafaritabar@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

دکتری
زیست شناسی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکتری
s_jafari@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی جلائی فر

مهندسی عمران
علی جلائی فر
استادیار -
a.jalaeefar@iau-tnb.ac.ir مهندسی عمران
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

پیام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
پیام جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
payam-jalili@iau-tnb.ac.ir مهندسی مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
بهرام جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
bahram-jalili@iau-tnb.ac.ir مهندسی مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

امید جلیلی

فیزیک
امید جلیلی
استادیار -
o.jalili@iau-tnb.ac.ir فیزیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalili/fa

داوود جهانی

دکتری
زمین شناسی
داوود جهانی
دانشیار دکتری
d_jahani@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

دکتری
ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکتری
s_javaherian@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa