نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

حمید پوریوسفی

دکتری
علوم اجتماعی

مژگان پویا

دکتری
زبان اسپانیایی
مژگان پویا دکتری
- زبان اسپانیایی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دکتری
زیست شناسی

مهسا تبری

دکتری
صنایع غذایی
کامبیز

کامبیز تحویلداری

دکتری
شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری دکتری
شیمی کاربردی
-

فریبا

فریبا تدین

دکترای تخصصی
شیمی تجزیه
فریبا تدین دکترای تخصصی
- شیمی تجزیه
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

دکتری
مترجمی زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی دکتری
- مترجمی زبان انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

عبدالرسول تلوری

دکتری
مهندسی عمران
فریدون

فریدون تندنویس

دکتری
تربیت بدنی

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
جمیله توانا کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa