نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

علی ثقفی

دکتری
الهیات

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
پیمان جابری کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محسن

محسن جابری عربلو

دکتری
فقه و مبانی حقوق
سام

سام جبه داری

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سام جبه داری دکتری
- مهندسی کامپیوتر
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

هوشنگ جدیدی

دکتری
روانشناسی تربیتی
هوشنگ جدیدی دکتری
- روانشناسی تربیتی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi/fa

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
حسابداری
رویا جعفرزاده کارشناسی ارشد
- حسابداری
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

دکتری
زمین شناسی

مهرنوش جعفری

دکتری
مدیریت خدمات بهداشت و درمان
مهرنوش جعفری دکتری
- مدیریت خدمات بهداشت و درمان
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
ادبیات فارسی

پیام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
پیام جلیلی کارشناسی ارشد
- مهندسی مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
بهرام جلیلی کارشناسی ارشد
- مهندسی مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دکتری
زمین شناسی