نمایش 127 تا 144 مورد از کل 560 مورد.

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
p_jaberi@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

سام

سام جبه داری

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی ارشد کامپیوتر_نرم افزار
سام جبه داری
دانشیار دکتری
sjabbehdari@gmail.com برق و کامپیوتر - کارشناسی ارشد کامپیوتر_نرم افزار
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
هوشنگ جدیدی
استادیار دکتری
h.jadidi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi/fa

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
f_jadidi@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
r_jafarzadeh@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
محمدرضا جعفری
استادیار دکتری
mr_jaafari@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

مهرنوش جعفری
استادیار دکتری
m.jafari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

دکتری
علوم زیستی - بیو شیمی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکتری
j_jafari@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - بیو شیمی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
h_jafaritabar@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکتری
s_jafari@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی جلائی فر

دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
علی جلائی فر
استادیار دکتری
a.jalaeefar@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - مهندسی عمران
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

پیام جلیلی

دکتری
فنی و مهندسی - مکانیک
پیام جلیلی
مربی دکتری
p.jalili@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

دکتری
فنی و مهندسی - مکانیک
بهرام جلیلی
مربی دکتری
b.jalili@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
داوود جهانی
دانشیار دکتری
d_jahani@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

دکتری
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکتری
s_javaherian@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa

سیدعلی

سیدعلی جوزی

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
سیدعلی جوزی
استاد دکتری
sa_jozi@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa

محمد

محمد جوکی

دکترای تخصصی
علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
محمد جوکی
استادیار دکترای تخصصی
m.jouki@yahoo.com علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
-

http://bidgoli.faculty.iau-tnb.ac.ir/mjouki/fa

گوگل اسکالر